Menu Zavrieť

O farnosti

Cirkev

Sme spoločenstvo veriacich farnosti Viničné. Obec, kde žijeme sa nachádza na spojnici medzi Pezinkom a Sencom, v blízkosti hl.mesta Slovenska Bratislavy. Na nedeľných sv.omšiach o 8,00 h a 10,30 h sa stretávame v počte asi 300 ľudí. Kostol sv.Filipa a Jakuba je útulny a cítime sa tam dobre. Dnes môžeme predpokladať počet asi 2000 obyvateľov. Máme snahu, aby sme vytvárali priestor pre tých, ktorí prejavujú záujem žiť s Kristom v Cirkvi, ktorú on sám ustanovil.

„Cirkev“ je ľud, ktorý Boh zhromažďuje po celom svete. Jestvuje v miestnych spoločenstvách a uskutočňuje sa ako liturgické, najmä eucharistické zhromaždenie. Žije z Kristovho slova a tela, a tak sa aj sama stáva Kristovým telom. Viditeľnou hlavou Cirkvi je pápež, t.č. František (Jorge Mario Bergoglio SJ), neviditeľnou hlavou je sám Ježiš Kristus. Katolícka cirkev na Slovensku je prítomná v dvoch obradoch: latinský obrad (Rímskokatolícka cirkev) a byzantský obrad (Gréckokatolícka cirkev). Benedikt XVI. dekrétom zo 14. februára 2008 rozhodol o reorganizácii diecéz latinského obradu na území Slovenska. V rámci tejto reorganizácie bola zriadená nová Bratislavská arcidiecéza, ktorej farnosti boli dovtedy súčasťou bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Farnosť Viničné sa nachádza v zoskupení farností dekanátu Pezinok, na čele s vdp. dekanom Mgr.Jozefom Mišíkom, farárom v Modre.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Viničné

je spoločenstvo veriacich, natrvalo ustanovené v Rímskokatolíckej cirkvi, bratislavskej arcidiecéze, o ktoré pastoračná starostlivosť je pod autoritou arcibiskupa metropolitu J. E. Mons. ICDr. Stanislava Zvolenského zverená farárovi vdp. Mgr. Štefanovi Albertymu ako jeho vlastnému pastierovi.

Obec  

Obec Viničné známa ako Schweisbach, alebo Swanspoch slávila výročie už 800 r. od 1.písomnej zmienky z r.1208 s názvom Villa Suslan. Štatisticky v r.2001 mala obec 1497 obyvateľov, 99 % slovenskej národnosti, z toho 74 % náboženstva rímskokatolíckeho a 12 % evanjelického.

V r.2011 2028 obyvateľov, z toho 1338 – 66% obyvateľov náboženstva rímskokatolíckeho, 171 – 8% evanjelického a.v., 472 – 23 % bez vyznania (nezistené a iné). Viac na http://www.vinicne.sk/

História farnosti

Tieto údaje vychádzajú z kroniky farára Arpáda Tvrdého: Cirkevná vrchnosť 6.marca 1725 oddelí filiu vedenú od r. 1617 od fary pezinskej a povýši na farnosť. Ustanoví farára Andreja Rudinského. 27. júla 1727 posvätil kostol gróf Imrich Esterházy,  svätiaci biskup z Ostrihomu. Bolo to ôsmu nedeľu po slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Patrocínium sv. Filipa a Jakuba (mladšieho), apoštolov (3.mája)